Activitats de català elaborades pel CEIP Jacint Verdaguer

Activitats de català recollides pel CEIP Marià Galí
Cicle inicial
Cicle mitjà
Cicle superior

Activitats de català recollides pel CEIP Diputació.
Per educació infantil i cicle inicial
Per cicle mitjà i cicle superior
Contes

Ortografia bàsica a cicle inicial
Conjunt d'exercicis introduïts per una presentació senzilla i amena de les normes ortogràfiques següents: plurals, el/la/l', r/rr, c/qu, g/gu i majúscules.

Quadern digital
El Quadern digital és una eina informàtica dissenyada per donar suport als processos de producció de textos escrits en llengua castellana i catalana. El seu objectiu general és la millora de la competència de l’alumnat per produir missatges escrits i comprendre’ls, amb una major orientació al seguiment del procés d’elaboració del text que a la valoració de la correcció del text final.
Cicle superior Primària


Grec.net
Els usuaris i les usuàries de la XTEC disposen d'accés gratuït als serveis del Grup Enciclopèdia Catalana: Hiperenciclopèdia, DIDAC i Diccionari multilingüe.

Entrena't per llegir
Projecte d'entrenament lector amb un seguit d'activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. Atén als diferents ritmes d'aprenentatge.

Galí en línia


Ortografia bàsica per al cicle inicial
Lloc web en què es presenten, de manera visual i amigable, una colla de normes ortogràfiques bàsiques per a l'aprenentatge de l'escriptura.

Muds de Mots
Conjunt d'activitats graduades per a l'ampliació del lèxic.

Contes

Racó de contes
Racó de contes de la XTEC.

Tot Contes
Tota una sèrie de contes amb suport gràfic. Les narracions poden ser útils per treballar a classe a qualsevol cicle.

Endevina
Pàgina on trobareu 171 endevinalles compostes per una animació Flash i un text.

Dictats en línia
Els alumnes han d'escoltar una frase o un petit text i, posteriorment, escriure'l a l'ordinador. Estan classificats per tres nivells: intermedi, de suficiència i superior.

Dictats de l'edu365.com
Alguns dels dictats del nivell elemental poden ser adients per a alumnes de cicle superior.

Vincles
Material d'aprenentatge per a alumnes de procedències geogràfiques i culturals diferents de les nostres i que, en incorporar-se al nostre sistema, necessiten adquirir competència bàsica en llengua catalana. És molt adequat per al cicle superior d'educació primària.